ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಯುಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ಪರೀಕ್ಷೆ:


ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ / ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಯುಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಯುಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಜಿಯ ವರ್ಷವಾರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಯುಜಿ(ಎಂಬಿಬಿಎಸ್) ಫಲಿತಾಂಶ

 

YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
JUNE/JULY 2008 EXAMINATION RESULT
MBBS PHASE I 100 91 9 91%
JANUARY 2009 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 9 6 3 67%
JUNE/JULY 2009 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 103 98 5 95%
DEC-09/JANUARY-2010 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 5 3 2 60%
MBBSPHASE  II 90 81 9 90%
JUNE/JULY-2010 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 101 89 12 88%
MBBSPHASE  II 15 6 9 40%
DEC10/JAN-2011 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 12 5 7 42%
MBBSPHASE  II 110 92 18 84%
MBBSPHASE  III part -I 86 72 14 84%
JUNE 11/JULY-2011 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 105 98 7 93%
MBBSPHASE  II 22 12 10 55%
MBBSPHASE  III part -I 21 15 6 71%
Note :
In June 2011 MBBS phase-I examination, our college students stood First to State in the RGUHS examination (Regular Batch).
MBBS Phase I :  98 93 5 95%
(Regular Batch only)        
DEC-11/JAN-12 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 7 4 3 57%
MBBSPHASE  II 98 91 7 93%
MBBSPHASE  III part -I 102 97 5 95%
MBBSPHASE  III part -II 86 73 13 85%
JUNE-2012 RGUHS EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 101 93 8 92%
MBBSPHASE  II 12 6 6 50%
MBBSPHASE  III part -I 13 8 5 62%
MBBSPHASE  III part -II 20 20 0 100%
Note :
In June 2012 MBBS phase-I exam our college student stood First to State in the RGUHS examination (Regular Batch).
MBBS Phase I :  98 93 5 95%
(Regular Batch only)        
DEC-12  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 8 6 2 75%
MBBSPHASE  II 104 91 13 88%
MBBSPHASE  III part -I 94 89 5 95%
MBBSPHASE  III part -II 97 90 7 93%
JUNE/JULY-2013 RGUHS EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 101 95 6 94.06%
MBBSPHASE  II 17 14 3 82%
MBBSPHASE  III part -I 11 9 2 82%
MBBSPHASE  III part -II 15 9 6 60%
Note :
In June/July 2013 MBBS phase-I exam our college student stood First to State in the RGUHS examination (Regular Batch).
MBBS Phase I :  99 94 5 95%
(Regular Batch only)        
DEC-13  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 7 5 2 71%
MBBSPHASE  II 99 84 15 85%
MBBSPHASE  III part -I 99 98 1 99%
MBBSPHASE  III part -II 96 91 5 95%
JUNE/JULY-2014 RGUHS EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 101 89 12 88.12%
MBBSPHASE  II 22 18 4 82%
MBBSPHASE  III part -I 5 5 0 100%
MBBSPHASE  III part -II 10 6 4 60%
DEC-14  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 11 6 5 55%
MBBSPHASE  II 101 92 9 91%
MBBSPHASE  III part -I 96 93 3 97%
MBBSPHASE  III part -II 101 98 3 97%
JUNE/JULY-15  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 103 101 2 98%
MBBSPHASE  II 13 11 2 85%
MBBSPHASE  III part -I 7 6 1 86%
MBBSPHASE  III part -II 7 7 0 100%
Note :         
In June/July 2015 MBBS phase-I exam our college students stood First to State in the RGUHS examination (Regular Batch) 99 OUT OFF 99 100% RESULT.
DEC-15  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 3 0 3 0%
MBBSPHASE  II 93 80 13 86%
MBBSPHASE  III part -I 99 97 2 98%
MBBSPHASE  III part -II 97 92 5 95%
JUNE/JULY-16 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 100 86 14 86%
MBBSPHASE  II 18 15 3 83%
MBBSPHASE  III part -I 7 5 2 71%
MBBSPHASE  III part -II 11 9 2 82%
DEC-16  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 14 9 5 64%
MBBSPHASE  II 110 95 15 86%
MBBSPHASE  III part -I 91 85 6 93%
MBBSPHASE  III part -II 97 93 4 96%
JUNE/JULY/AUGUST-17 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 106 97 9 95%
MBBSPHASE  II 14 10 4 71%
MBBSPHASE  III part -I 11 8 3 73%
MBBSPHASE  III part -II 9 6 3 67%
OCT-17 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 9 6 3 67%
DEC-17  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  II 94 81 13 86%
MBBSPHASE  III part -I 108 100 8 93%
MBBSPHASE  III part -II 90 88 2 98%
JUNE/JULY 2018 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 151 136 15 92%
MBBSPHASE  II 22 13 9 60%
MBBSPHASE  III part -I 9 9 0 100%
MBBSPHASE  III part -II 11 9 2 82%
SEPTEMBER 2018 SUPPLYMENTERY EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 15 9 6 60%
DEC-18  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  II 100 91 9 91%
MBBSPHASE  III part -I 87 78 9 90%
MBBSPHASE  III part -II 107 88 19 82%
JUNE/JULY 2019 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 156 144 12 92%
MBBSPHASE  II 17 5 12 29%
MBBSPHASE  III part -I 19 18 1 95%
MBBSPHASE  III part -II 20 19 1 99%
OCTOBER 2019 SUPPLYMENTERY EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 12 11 1 92%
Note :         
In June/July 2019 MBBS phase-I exam our college students stood First to State in the RGUHS examination (Regular Batch) 150 OUT OFF 150 100% RESULT.
DEC-19  EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  II 161 144 17 89%
MBBSPHASE  III part -I 105 97 8 92%
MBBSPHASE  III part -II 88 86 2 98%
February/March 2021 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 150 145 5 97%
MBBSPHASE  II 164 147 17 90%
MBBSPHASE  III part -I 150 147 3 98%
MBBSPHASE  III part -II 99 96 3 99%
JUNE 2021 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I 5 5 0 100%
Note :         
In February 2021 MBBS phase-I exam our college students stood First to State in the RGUHS examination (Regular RS4 1st Batch) 150 OUT OFF 150 100% RESULT.
February/March 2022 EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I  (RS 4) 150 136 14 91%
MBBSPHASE  II  (RS 4) 150 137 13 91%
MBBSPHASE  II (RS 3) 11 4 6 36%
MBBSPHASE  III part -I 153 143 10 93%
MBBSPHASE  III part -II 150 143 7 95%
MAY 2022 SUPPLEMENTARY EXAMINATION RESULT
YEAR TOTAL APPEARED PASSED FAILED PERCENTAGE
MBBSPHASE  I  (RS 4) 14 13 1 93%
MBBSPHASE  II  (RS 4) 13 12 1 92%

  

ಪಿಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ

 

Subject Apeared Pass Fail Percentage
2022 (2019-20) Batch
MD - Anaesthesiology 3 3 Nil 100
MD - Dermatology  2 2 Nil 100
MD - Forensic Medicine 1 1 Nil 100
MD - Pathology 4 4 Nil 100
MD -  Community Medicine 2 2 Nil 100
MS - ENT 1 1 Nil 100
MS -OBG 1 1 Nil 100
RGUHS EXAMINATION NOVEMBER- 2020 (2017-18 BATCH)
M.D. PATHOLOGY 1 1 0 100
RGUHS EXAMINATION JULY- 2020 (2017-18 BATCH)
M.D. Pharmacology 1 1 0 100
M.D. Community Medicine 2 2 0 100
M.D. Pathology 3 2 1 67
RGUHS  EXAMINATION  MAY 2019 RESULT (2016-17 Batch)
M.D. Pathology 1 1 0 100
M.D. Community Medicine 1 1 0 100
RGUHS  EXAMINATION  MAY/JUNE 2017 RESULT (2015-16 Batch)
M.D. Microbiology 1 1 0 100
M.D. Pharmacology 1 1 0 100
M.D. Community Medicine 1 1 0 100
RGUHS EXAMINATION NOVEMBER 2017
Biochemistry 1 1 0 100
RGUHS EXAMINATION  MAY/JUNE 2017 RESULT (2014-15 Batch)
Biochemistry  1 0 1 0
Microbiology  1 1 0 100
Physiology   1 1 0 100
Community Medicine 2 2 0 100
Pharmacology 1 1 0 100
RGUHS EXAMINATION  NOVEMBER 2016 RESULT (2013-14 Batch)
Biochemistry  1 0 1 0
Microbiology  1 1 0 100
Forensic Medicine 1 1 0 100
Community Medicine 2 2 0 100
RGUHS  EXAMINATION  JULY 2016 RESULT (2013-14 Batch)
Anatomy  1 1 0 100
Physiology  1 1 0 100
Pharmacology 1 1 0 100
Biochemistry 1 0 1 0
Forensic Medicine 1 1 0 100
Community Medicine 2 2 0 100
RGUHS  EXAMINATION  OCTOBER 2015 RESULT (2012-13 Batch)
Community Medicine 2 0 2 0
Microbiology 1 1 0 100
Forensic Medicine 1 1 0 100
RGUHS  EXAMINATION  JUNE 2015 RESULT (2012-13 Batch)
Anatomy  1 1 0 100
Physiology  1 1 0 100
Pharmacology 1 1 0 100
Microbiology 1 0 1 100
Forensic Medicine 2 1 1 50
RGUHS  EXAMINATION  APRIL 2014 RESULT (2011-12 Batch)
Anatomy  1 1 0 100
Physiology  1 1 0 100
Community Medicine 1 1 0 100

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-08-2022 11:51 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080