ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

2024
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್  ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು
1 08-02-2024 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2024 ಓದಿ
2 13-02-2024 ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2024 ಓದಿ
3 17-02-2024 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಹುದ್ದೆ ಕರಡು ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಓದಿ
4 21-02-2024 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ
5 29-02-2024 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯ ವಾಲ್ಕ್-ಇನ್-ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂ ಅಂಕಗಳು ಓದಿ

 

2023
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್  ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು
1 05-01-2023 ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ
2 07-01-2023 ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಟೆನ ಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
3 11-02-2023 ಖಾಯಂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
4 25-02-2023 ಅಧಿಕಾರಿ/ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
5 10-03-2023 NOHPPCZ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು DEO ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ
6 17-03-2023 ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
7 18-03-2023 NOHPPCZ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು DEO ವಾಕ್-ಇನ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
8 16-05-2023 ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಓದಿ
9 01-06-2023 ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನ ಓದಿ
10 16-08-2023 ಖಾಯಂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ಓದಿ

 

 

2022    
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್  ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು
1 10-01-2022 02-12-2021 ರ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
2 10-01-2022 02-12-2021 ರಂದು ನಡೆದ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
3 10-01-2022 03-12-2021 ರಂದು ನಡೆದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
4 02-02-2022 ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
5 05-02-2022 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
6 05-02-2022 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
7 05-02-2022 ಎಲ್.ಎಂ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ.ಓ  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
8 07-02-2022 ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
9 15-02-2022 ಖಾಯಂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
10 12-03-2022 ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2022 ಓದಿ
11 17-03-2022 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
12 19-03-2022 ಬೋಧಕೇತರ ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
13 21-05-2022 ಎಲ್.ಎಂ.ಓ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ.ಓ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
14 06-06-2022 ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
15 15-07-2022 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಡೀನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 
16 27-07-2022 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಡೀನ್ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಓದಿ
17 07-10-2022 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್

ಅಧಿಸೂಚನೆ 

 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ವಿವರಣೆ

18 20-10-2022 ವಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್-ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಓದಿ

19 08-11-2022 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಓದಿ

20 01-12-2022 2ಬಿ ವರ್ಗದ ತುರ್ತುಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಓದಿ

21 16-12-2022  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಓದಿ

22 19-12-2022 ವಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್-ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮರು-ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 

23 19-12-2022 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಓದಿ

24 29-12-2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಓದಿ

 

2021
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್  ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು
1 08-11-2021 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಾಕ್-ಇನ್ ಸಂದರ್ಶನ ಓದಿ
2 15-11-2021 ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಓದಿ
3 16-11-2021 ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಓದಿ
4 23-11-2021 ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ನವೆಂಬರ್ 2021 ಓದಿ
5 30-11-2021 02-12-2021 ರಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
6 02-12-2021 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
7 02-12-2021 ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
8 02-12-2021 ಸಿ.ಎಂ.ಓ/ಎಲ್.ಎಂ.ಓ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
9 03-12-2021 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ
10 29-12-2021 ವಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ) ಓದಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-02-2024 04:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080